آهای با توام بنده ی ساکت خدا!

گوش نه سکوت را می شنود، نه زبانش را می فهمد. گفت و گو به زبان سکوت حداقل دو جفت چشم می خواهد. تازه به شرط آن که یکی خوب بگوید و دیگری خوب زبان اولی را بفهمد.

خوش انصاف! خدا زبان را داده برای سخن گفتن و گوش را برای شنیدن.

چه بگویم؟ شاید روی شنونده ات زیادی حساب کرده ای؟

ببخش اگر ... .

راستی، این را که نمی خوانی.