«بسم الله الرّحمن الرّحیم»


هر انتخابی، هر کاری، هر چیزی هست، ببین چه‌قدر برای خداست (نگاه کن به دلت) و چه‌قدر مطابق رضای خداست (هر قدر می‌فهمی)، تهش هم ببین چه‌قدر به خدا نزدیک شدی یا می‌شوی (نگاه کن به حالت).


_______________________

پی نوشت: همین نوشتن‌ها مثلاً.