«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

این عبارت «به امید روزی که ...»، اگرچه در ظاهر امیدوارانه است، اما نمی‌دانم چرا اخیراً هر وقت به گوشم می‌رسد، از آن بی‌حرکتی و برجاماندگی و ناامیدی را احساس می‌کنم.