«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

قدم اول را که برداشتی، اگر به موقع دومی را برنداری، ممکن است خیلی زود از همان اولی هم عقب‌نشینی کنی.