«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

مردی جانش را و نامش را در راه خدا انفاق کرد. فنا شد در او.

شد «شهید گمنام».