«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

دانستن، ...، اما راه رسیدن به یقین، تجربه است.

انسانیت انسان فقط با دانستن رشد نمی کند. حرکت و تجربه می خواهد و فهمیدن.

 خدایا، ارزش دانسته های نافهمیده چه اندک است. تا آتش در جان هیزم نیفتد، از گرما و سوختن خبرش نیست.

 

پی نوشت:

طاعاتتان مقبول!عیدتان پیشاپیش مبارک!

باتجربه ها، التماس دعا!