«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

معرفت را هم مثل شهادت، جز به اهل درد نمی‌دهند.

درد باید کشید آن‌طور که شاید تا کارها پیش برود، آن طور که باید.