«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

می گویند وقتی که به نزد بزرگان می روی دست خالی نرو. راست می گویند.

اما بزرگانی هستند که بزرگیشان با آن بزرگان خیلی فرق دارد. نزد این ها که می خواهی بروی، باید دست خالی بروی. یعنی در هر صورت دستانت خالی است، اما باید بفهمی که خالی است.

هر چه دستانت خالی تر،هر چه درکت از دستان خالیت بیش تر، نصیبت هم افزون تر خواهد بود.

دست و دلت را خالی کن تا پرش کنند از ... .