«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

منصف اگر باشیم، آنچه روزگار بر سر ما آورده، شاید کم و بیش همانی باشد که ما بر سر روزگارمان آوردیم، اگر نه به صورت، به معنا.