«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

وقتی خودم نمی‌توانم انتظارات خودم را برآورده نمی‌کنم، بهتر که از دیگران هیچ انتظاری نباشد.