«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

در رؤیای کارهای به ظاهر بزرگ، از وظایف مهم اما به ظاهر کوچک غافل شدیم. در خیالات دور و مبهم چنان غرق شدیم که از برداشتن هزاران گام در مسیرهای روشن پیش پایمان بازماندیم، سرگرم و دل‌بسته‌ی حرف‌ها، چشم‌ها، دهان‌ها، زبان‌ها، .... راه رفتن را نیاموختیم و در آرزوی پرواز، فرصت‌ها را پیاپی از کف دادیم.

خوشا در راه بودن!