«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

دادن جواب به آدم بی‌سؤال، مثل خوراندن غذا به آدم سیر است. در جایش نمی‌نشیند و به مصرف درست نمی‌رسد، پس یا سبب مرض و سنگینی و تورم می‌شود یا به کلی دفع می‌شود.

_____________________________________

پی‌نوشت:

اوّل) «یا»ی دیگری هم دارد؟

دوم) این را جایی خوانده‌ام؟

سوم) تمثیل بدی نبود؟