«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

پس از مدت‌ها آمدم بیرون، نفسم گرفت. از خودم، نه از خانه، از خودم، نه از هوا.