«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

کار دنیا حساب و کتاب دارد، اما ممکن است حسابش حساب دو دو تا چهار تا نباشد. یک دو دو تا چهار تا یاد گرفتی، خیلی دنبال قضاوت در مورد حساب و کتاب کار دنیا نباش.


«حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو / که کس نگشود و نگشاید به حکت این معمّا را»*


تازه اینجا صحبت از حکمت است، نه حساب دو دو تا چهار تا. کلاً خیلی از وقت‌هایی که خودت را سخت جدی گرفته‌ای، اگر بتوانی از بیرون نگاه کنی، می‌بینی که سخت خنده‌داری. بد هم نیست، کمی شاد می‌شوی.


___________________________________________________________________

*حافظ