«بسم الله الرّحمن الرّحیم»


خدایا نگذار که تا انتهای این راه درگیر و گرفتار خودمان باشیم که خسران عظیمی است. درگیر و گرفتارمان کن به خودت! از آن بکاه و بر این بیفزای!