«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

نوشتن هم «چرا» و «برای ...» می‌خواهد، مثل هر کار دیگری. حالا چه خودمان حواسمان باشد و چه نباشد. آدم‌های خیلی حسابی نفس کشیدنشان هم «برای ...» دارد.

خدا کند «برای ...»های خوبی داشته باشیم.