«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

گاهی که از دست کسی عصبانی می شوم، حواسم باشد که او بدترین آدم دنیا نیست و تمام بدی ها در او جمع نشده است. باید خوبی هایش را به خودم یادآوری کنم و تذکر بدهم که همه ی این ها یک نقشه ی از پیش تعیین شده برای زدن ضربه ی نهایی نبوده است. قاضی در میان آتش خوب حکم صادر نمی کند.

من اگر یادم رفت، شما یادتان نرود. لطفاً یادآوری کنید.