«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

باید برویم تا بشویم. (با توکل)

اما ما گاهی نشسته ایم و بهانه می گیریم که «بشویم تا برویم».