«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

دیدن و شنیدن و خواندن کافی نیست. تشنگی می خواهد و شاید چیز دیگری. شاید هم تشنگی خودش نشانه ی بودن آن چیز دیگر باشد.

تشنگی باید.

الهی! چشم و گوش و دلی تشنه ی نور!