«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

سر تکان دادن و اظهار تأسف مداوم نسبت به ناتوانی ها و اشتباهات این و آن، ما را از وضعیت و اشتباهات خودمان غافل می کند.

گاهی به سر و گردنمان استراحتی بدهیم و به خودمان نگاهی بیندازیم، هم از دور و هم از نزدیک، هم از بیرون و هم از درون.

 

*نظامی