«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

عیار دل با خواست هایش و با دردهایش سنجیده می شود، با کمیت و کیفیتشان. تعیین عیار دل اما، کار هر کسی نیست، به خصوص برای دل های ... . اهلش را می طلبد. دستی که هرم شعله های برکشیده را تاب بیاورد و چشمی که پرتوهای نور کورش نکنند.

 

پی نوشت: اگر توانش را نداریم و چشم دیدنش را، دست نزنیم.

التماس دعا!