«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

دسته ای از دور دستی بر آتش دارند و سخت مشغول به سادگی سخن راندن، گروهی به میانه ی آتشند و ساده سرگرم به سختی سوختن.

فاصله یک گام است، گامی به اندازه ادراک. باقی فاصله ها در برابر این یک گام قابل صرف نظرند.


پی نوشت: مشغول سخن راندنم در حالی که از دور هم دستی بر آتش ندارم.

التماس دعا!