«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

گاهی برای این که آدم زودتر برود دنبال کار و زندگی اش شاید بهتر باشد به نوعی خودش را قانع کند که واقعیت با رؤیایش، با خیالی که در سر می پرورد، با آنچه که او دوست دارد، متفاوت است، خیلی متفاوت.

فقط بهتر است که یک توجیه یا بهانه ی خوب هم کنار بگذارد برای روز مبادا. کار روزگار است دیگر، اعتباری ندارد، یک وقت دیدی چند سال بعد فهمیدی که واقعیت همان خیال شیرینی بود که در سر داشتی و دلت با آن خوش بود. آن وقت ممکن است فهمیدن چنین چیزی عجیب باعث درد سر و ناخوشی دلت شود.

 

پی نوشت: اگر به رؤیایت ایمان داری، آن را زندگی کن.