«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

خوب که نگاه می کنم، می بینم دنیا به شکایت از من مستحق تر است تا من به شکایت از او.

دنیا، حلال کن!