«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

مرا که قدر پاهایم را نمی دانم، با آرزوی بال چه کار؟

پریدن آداب دارد.