«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

بودن یا نبودن یا بودن و نبودن.

بودن پس از نبودن، بودن در عین نبودن، ... این است.

هدف، آرزو، خیالی دور یا هیچ؟

شهید*، ... .

 

*زنده یا زنده تر.