«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

گاهی فراموش کردن بهترین راه است، بهترین راه بین راه های غیرممکن.

 

پی نوشت: می شود بی خیال شد، با گذر زمان.