گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

گاهی میان من و خودم جنگ می شود

از فرط ناشناسی تصویر آینه

هر روز و شب مدام سرم منگ می شود

...